ملک های کوی دادگستری

فیلتر
مرتب سازی توسط

فروش آپارتمان دادگستری 116 متر (322)

760,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 116 متر مربع
760,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 116 متر مربع

فروش آپارتمان 155 متر جنوبی دو نبش دادگستری (314)

1,050,000,000 تومان
3 اتاق خواب 155 متر مربع
1,050,000,000 تومان
3 اتاق خواب 155 متر مربع

حیاط فروشی80 متر دادگستری شاهگولی تبریز(193)

1,550,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
1,550,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

حیاط فروشی 200 متری کوی دادگستری شاهگولی تبریز(273)

2,200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 135 متر مربع
2,200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 135 متر مربع

آپارتمان فروشی 120 متری شاهگولی تبریز(279)

600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

حیاط فروشی 200 متر کوی دادگستری شاهگولی تبریز (237)

1,200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع
1,200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع

آپارتمان فروشی 122 متر دادگستری شاهگولی تبریز(233)

680,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 122 متر مربع
680,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 122 متر مربع

آپارتمان فروشی 247 متر کوی دادگستری شاهگولی تبریز

1,240,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 247 متر مربع
1,240,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 247 متر مربع

آپارتمان فروشی 116 متری دادگستری کوی شاهگولی تبریز

520,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 116 متر مربع
520,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 116 متر مربع

آپارتمان فروشی 144 متری دادگستری شاهگولی تبریز

865,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 144 متر مربع
865,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 144 متر مربع

آپارتمان فروشی 144 متری کوی دادگستری شاهگولی تبریز

870,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 144 متر مربع
870,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 144 متر مربع

حیاط فروشی 80 متری دادگستری شاهگولی تبریز(98)

600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 200 متر مربع
600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 200 متر مربع

آپارتمان فروشی 135 متری ایل گلی کوی دادگستری تبریز(155)

650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 135 متر مربع
650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 135 متر مربع

آپارتمان فروشی 120 متری کوی داد گستری تبریز(167)

700,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 12 متر مربع
700,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 12 متر مربع

آپارتمان فروشی 122 متر کوی دادگستری تبریز(174)

800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 122 متر مربع
800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 122 متر مربع