ملک های کوی سهند

فیلتر
مرتب سازی توسط

فروش آپارتمان 100 متری کوی سهند شاهگلی (316)

630,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
630,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

فروش آپارتمان 235 متری جنوبی در کوی سهند (305)

1,880,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 235 متر مربع
1,880,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 235 متر مربع

فروش آپارتمان 88 متری در کوی سهند شاهگلی (317)

570,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 88 متر مربع
570,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 88 متر مربع

آپارتمان فروشی 273 متر کوی سهند شاهگولی تبریز(کد283)

1.86 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 273 متر مربع
1.86 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 273 متر مربع

حیاط فروشی 190 متر کوی سهند شاهگولی تبریز(258)

950,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
950,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع

حیاط فروشی 75 متر کوی سهند شاهگولی تبریز(251)

360,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع
360,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع

آپارتمان فروشی 150 متر کوی سهند شاهگولی تبریز(223)

950,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
950,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع

آپارتمان فروشی 322 متر کوی سهند شاهگولی تبریز(176)

3,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 322 متر مربع
3,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 322 متر مربع

حیاط فروشی 120 متر کوی دانش شاهگولی تبریز(30)

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 90 متر مربع
400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 90 متر مربع

آپارتمان فروشی 83 متری کوی سهند شاهگولی تبریز

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 83 متر مربع
400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 83 متر مربع

آپارتمان فروشی 225 متر کوی سهند شاهگولی تبریز

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 225 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 225 متر مربع

آپارتمان فروشی 95 متری کوی سهند شاهگولی تبریز

334,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 95 متر مربع
334,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 95 متر مربع

آپارتمان فروشی 86 متری کوی دانش شاهگولی تبریز

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 86 متر مربع
320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 86 متر مربع

حیاط کلنگی فروشی 113 متری دانش کوی سهند شاهگولی تبریز

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 113 متر مربع
300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 113 متر مربع

حیاط فروشی 140 متری کوی سهند شاهگولی تبریز(43)

1,100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
1,100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

حیاط فروشی 237 متری کوی سهند شاهگولی تبریز(56)

1,300,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
1,300,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
۱ ۲